Sankranti Sandadi at Shilparamam
Sankranti Sandadi at Shilparamam 13 Jan 2020 5:42 PM GMT
Celebrating life through dance
Celebrating life through dance 1 Aug 2019 5:25 PM GMT
Ode to a dance tradition
Ode to a dance tradition 15 July 2019 3:45 PM GMT
A rythmic showcase
A rythmic showcase 18 Jun 2019 7:34 PM GMT
Shakuntalam: The inward journey
Shakuntalam: The inward journey 30 May 2019 8:32 PM GMT
A showcase of Marathi culture
A showcase of Marathi culture 24 May 2019 6:07 PM GMT
Expressing vivid emotions
Expressing vivid emotions 13 May 2019 5:54 PM GMT
A classical dance showcase
A classical dance showcase 29 April 2019 6:47 PM GMT
Bharatanatyam recital at Shilparamam
Bharatanatyam recital at Shilparamam 22 April 2019 6:41 PM GMT
A traditional showcase
A traditional showcase 15 April 2019 6:54 PM GMT
Victory of good over evil
Victory of good over evil 24 March 2019 8:36 PM GMT