Azam has to apologise: Pralhad Joshi
Azam has to apologise: Pralhad Joshi 27 July 2019 12:06 AM GMT
Khans comments objectionable
Khan's comments objectionable 15 April 2019 8:04 PM GMT