Xiaomi 13 Pro
The Xiaomi 13 Pro goes global 27 Feb 2023 5:30 AM GMT